Privacyverklaring:

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen (verder Onder Hypnose OMT genoemd) gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan geldende (privacy)wetgeving.


Wanneer verwerken we je persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Onder Hypnose OMT van je verwerkt als je cursist bent, als je onze website bezoekt of als je contact opneemt. Deze verklaring is ook van toepassing in situaties waarin je bijvoorbeeld een aanvraag voor een opleiding, een Masterclass of training hebt gedaan maar geen cursist bent geworden.


Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je je bij Onder Hypnose OMT inschrijft voor een opleiding, een Masterclass of training, vragen we je om je persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon aan ons.


NAW-gegevens:

Welke gegevens we van je verwerken is afhankelijk van het contact dat we met je hebben:

 • Als je onze website bezoekt verzamelen we gegevens over je bezoek via cookies en onze cookie-instellingen.

 • Als je informatie bij ons opvraagt, vragen we je je contactgegevens op te geven zodat we deze informatie naar je op kunnen sturen of dat we je telefonisch kunnen benaderen.

 • Als je cursist wordt hebben we in ieder geval je contactgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken we dan oor de uitvoering van de overeenkomst die we dan hebben.


Financiële gegevens:

Als je cursist bij ons bent, gebruiken wij je bankrekeningnummer om in een voorkomend geval door jou betaald lesgeld te restitueren.


Aanvullende gegevens:

Om een bewijs van deelname en/of een certificaat te kunnen verstrekken hebben wij aanvullende informatie van je nodig; je geboortedatum en je geboorteplaats. Mocht je je in willen schrijven voor een Masterclass en heb je de voor deelname minimaal vereiste vooropleiding bij een ander opleidingsinstituut gevolgd? Dan hebben we een kopie van het betreffende certificaat/diploma nodig.


Gegevens over je contacten met ons:

We kunnen over het contact dat je met ons hebt gehad gegevens verwerken om te kunnen zien:

 • Waarover het contact ging (informatieverstrekking, een opleiding, een Masterclass of training, een adviesgesprek, bericht of klacht).

 • Wanneer dit contact heeft plaatsgevonden.

 • Op welke manier het contact tot stand is gekomen (via telefoon, de website, per e-mail of reguliere post)


We gebruiken deze gegevens om terug te kijken hoe en waarover we contact met je hebben gehad en hoe we aan je gegevens zijn gekomen. In de meeste gevallen krijgen we je gegevens rechtstreeks van jou. Naast de informatie die wij van jou ontvangen, kunnen we gegevens via derden krijgen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld je werkgever. Als deze bron bij ons bekend is dan leggen we de gegevens van deze bron vast in ons verwerkingenregister.


Je bezoek aan onze website:

We leggen gegevens vast over je bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en welke zoekopdrachten je hebt gegeven. Hiermee kunnen we bij een volgend bezoek aan onze site beter inspelen op je persoonlijke ervaring. We kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. We doen dit onder andere door het plaatsen van cookies. We verwerken daarbij ook je IP-adres. Klik hier voor onze cookieverklaring.


Waarom verwerken we je gegevens?

Onder Hypnose OMT verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cursistenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Het verzorgen van opleidingen, Masterclasses en trainingen;

 • Het aanmaken van bewijzen van deelname en certificaten;

 • Facturering;

 • Het innen van lesgelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing en promotie van de opleidingen, Masterclasses en trainingen.


Wat is de rechtsgrond om je persoonsgegevens te gebruiken?

We verwerken je persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 • Je hebt toestemming gegeven. Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming dan kun je je toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via e-mail. In onze nieuwsbrieven vermelden we onderaan niet alleen een link maar ook onze contactgegevens;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.


Hoe beveiligen we je gegevens?

We gaan zorgvuldig om met je gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen * om een passend beschermingsniveau te waarborgen. We besteden veel aandacht aan een optimale beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we continu in de gaten. Daarnaast zijn onze processen en systemen zo opgezet dat alleen diegene die toegang tot bepaalde systemen moet hebben, daarvoor gemachtigd zijn.

* Technische en organisatorische maatregelen:

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige inzage en/of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website veilig te gebruiken, beveiliging van laptops en tablets en beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen ervoor dat alleen diegene die hiervoor gemachtigd is je gegevens in kan zien en verwerken.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Onder Hypnose OMT zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.


Met wie delen we je gegevens?

In het kader van haar dienstverlening kan Onder Hypnose OMT persoonsgegevens uitwisselen met gastdocenten. Onder Hypnose OMT zal je gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.


Wat zijn je rechten?

 • Gegevens inzien of verbeteren (inzage en rectificatie). Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen. Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van een dentiteitsbewijs . Bij het verstrekken van een kopie van een identiteitsbewijs moet je je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Ook raden we je aan op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uit te oefenen.

 • Gegevens laten verwijderen en het recht om "vergeten" te worden.

 • In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wevan je hebben te laten wissen. Dit is het geval wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken, je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking, je persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt of er een wettelijke verplichting is om je persoonsgegevens te wissen.

Het recht om "vergeten" te worden is geen absoluut recht. We kunnen besluiten niet aan je verzoek te voldoen en je gegevens niet te wissen als je verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als we niet voldoen aan je verzoek je persoonsgegevens te wissen dan informeren we je over de redenen waarom we niet aan je verzoek zullen voldoen.


Beperking van de verwerking:

Als je van mening bent dat we je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens voor een bepaalde tijd niet door ons worden verwerkt.


Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit):

Je hebt het recht een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van toestemming aan ons hebt verstrekt. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen, niet om gegevens die wij eventueel van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om je in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.


Recht van bezwaar:

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen we je gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Afmelden voor nieuwsbrieven:

Je hebt het recht je af te melden voor nieuwsbrieven. In onze nieuwsbrieven vermelden we altijd een afmeldmogelijkheid.


E-mail en sociale media:

Je kunt ervoor kiezen contact met ons op te nemen via e-mail of onze sociale mediapagina’s zoals bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook. Als je ons benadert via één van deze kanalen dan kunnen we de gegevens die je via deze kanalen aan ons verstrekt bewaren. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen die je in je sociale mediabericht hebt gesteld, kunnen we vragen je contactgegevens alsnog in een persoonlijk bericht (e-mail) met ons te delen. We kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Op de gegevens die wij via deze platforms van je krijgen is deze privacyverklaring van toepassing.

Het gebruik van sociale media is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop sociale mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. We wijzen je erop dat veel sociale mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet.


Profiling en geautomatiseerde besluitvorming:

We maken op basis van de gegevens die we van cursisten verzamelen geen profielen die als doel hebben deze gegevens te analyseren en op die manier inzicht te krijgen in (toekomstige) handelingen en voorkeuren. Verder baseren we onze besluitvorming niet op geautomatiseerde processen.


Toezicht:

Een aantal instanties houdt toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG en binnen Onder Hypnose OMT houdt de Directeur/Hoofddocent toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken (zie hieronder voor contactgegevens).


Aanpassing van de privacyverklaring:

De privacywetgeving is altijd in beweging. We passen deze privacyverklaring aan bij nieuwe ontwikkelingen en als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, de wet of rechtspraak. We raden je bij een bezoek aan onze website aan onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.


Vragen of klachten?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt je contact opnemen met Janine Alting, Directeur en Hoofddocent van Onder Hypnose OMT. Stuur dan een e-mail naar onderhypnose-opleidingen@outlook.com of een brief naar:

Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses &Trainingen
t.a.v. Janine Alting
Popkenweg 1
9472 ZN ZUIDLAREN


Ook kun je een eventuele klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar op telefoonnummer 0900-2001201.


Privacyverklaring versie 2021.09.01 voor het laatst aangepast op 17 september 2021

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Auteursrecht/Copyright 2021 Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen