Algemene voorwaarden:

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen (hierna Onder Hypnose OMT genoemd): Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen, Popkenweg 1, 9472 ZN te Zuidlaren.

1.2. Wederpartij: De partij, waaronder afnemers, opdrachtgevers of deelnemers waarmee Onder Hypnose OMT een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Deelnemer: Een persoon die aan een opleiding, Masterclass, training, lezing of evenement deelneemt.

1.4. Diensten: Werkzaamheden die Onder Hypnose OMT in opdracht van of voor de Wederpartij verzorgt, zoals het geven van opleidingen, Masterclasses en trainingen. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.5. Opleiding: een door Onder Hypnose OMT verzorgde opleiding, Masterclass, training, bij- en nascholing, studie- of themadag, workshop, lezing, of enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan ‘open’ of ‘in company’ zijn. Onder een ‘open’ opleiding verstaan we een opleiding die openstaat voor iedere geïnteresseerde die aan de inschrijvingseisen voldoet. Onder een ‘in company’ opleiding verstaan we een opleiding die voor een besloten kring deelnemers wordt verzorgd, in opdracht van een opdrachtgever.

1.6. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding, Masterclass, training of opdracht wordt gebruikt.

1.7. Schriftelijke toets: een door Onder Hypnose OMT of door een derde af te nemen schriftelijke toets als afsluiting van een opleiding.

1.8. Overeenkomst: een (Schriftelijke) afspraak tussen Onder Hypnose OMT en Wederpartij om een of meer diensten of digitale producten te leveren of ter beschikking te stellen tegen betaling van de overeengekomen prijs.

1.9. Schriftelijk: berichtgeving door middel van post of op elektronische wijze (e-mail).

1.10. Publicatie: een hoeveelheid samenhangende tekst in gedrukte vorm, zoals brochures, factsheets en dergelijke, niet zijnde software, uitgegeven door Onder Hypnose OMT.

1.11. Digitaal product: Een product of dienst die bestaat uit het door Onder Hypnose OMT online ter beschikking stellen van informatie dan wel het leveren van gegevensdragers, zoals een cd-rom of usb-stick met informatie, inclusief eventuele updates daarvan.

1.12. Gebruiker: een natuurlijk persoon (eventueel verbonden aan de organisatie van Wederpartij) die op grond van de Overeenkomst het recht heeft een Digitaal product te gebruiken.


2. Toepasselijkheid:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel Schriftelijk als mondeling, van Onder Hypnose OMT. Derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden betrokken kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing als zij Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Als een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Onder Hypnose OMT en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe regels overeen te komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door Onder Hypnose OMT niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door Onder Hypnose OMT Schriftelijk is bevestigd.

2.5. Als een cursist van Onder Hypnose OMT zich als deelnemer inschrijft voor een opleiding, Masterclass, training, bij- en nascholing, studie- of themadag, workshop, lezing, of enige andere vorm van opleiding van Onder Hypnose OMT, dan zijn op al deze overeenkomsten de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.


3. Overeenkomsten:

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Onder Hypnose OMT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij Onder Hypnose OMT en Wederpartij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeenkomen. De inhoud van folders, brochures, advertenties en ander reclamemateriaal (al dan niet elektronisch) bindt Onder Hypnose OMT niet.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een Schriftelijke of mondelinge (waaronder begrepen een telefonische) inschrijving of opdracht bij Onder Hypnose OMT en de aanvaarding daarvan door Onder Hypnose OMT. Wederpartij aanvaardt door zijn inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden. De aanvaarding door Onder Hypnose OMT van de inschrijving of opdracht gebeurt Schriftelijk. Onder Hypnose OMT heeft het recht een inschrijving voor een Opleiding of evenement zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.3. De inhoud van de inschrijving of opdracht geldt zoals deze door Onder Hypnose OMT is ontvangen. Invoerfouten en andere bij de inschrijving of opdracht gemaakte fouten zijn geheel voor risico van Wederpartij. In geval een dergelijke fout (al dan niet op verzoek van Wederpartij) leidt tot het opnieuw opmaken van een aan Wederpartij al toegezonden document of factuur, zal aan Wederpartij € 50,- kosten in rekening worden gebracht.


4. Annulering:

4.1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Opleiding heeft Onder Hypnose OMT het recht een Opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

4.2. Op Overeenkomsten voor Opleidingen en evenementen kan Deelnemer tot vier (4) weken voor de aanvangsdatum van een Opleiding of evenement uitsluitend Schriftelijk annuleren. Beslissend voor het tijdstip van annulering is de datum van het poststempel of de datum van ontvangst van het elektronische bericht.

4.3. Bij inschrijving geldt dat Deelnemer:

  • in geval van annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de Opleiding kosteloos kan annuleren.

  • in geval van annulering binnen vier (4) weken tot een (1) week voor aanvang van de Opleiding is Deelnemer annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 50% van de volledige overeengekomen vergoeding.

  • in geval van annulering binnen een (1) week voor aanvang van de Opleiding is Deelnemer de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

  • in geval van verhindering of niet deelnemen zonder (tijdige) annulering is Deelnemer verplicht het totaalbedrag van de Opleiding te voldoen.


5. Facturering en prijzen:

5.1. Diensten worden na inschrijving van de Opleiding gefactureerd. Publicaties en Digitale producten worden voorafgaand aan de levering of de online terbeschikkingstelling gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders tussen Onder Hypnose OMT en Wederpartij is overeengekomen.

5.2. Levering van Diensten, Digitale producten en Publicaties gebeurt tegen de door Onder Hypnose OMT gehanteerde prijzen op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

5.3. De opleidingskosten zijn inclusief btw en exclusief eventueel andere heffingen van overheidswege opgelegd en administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

5.5. Als na het tot stand komen van een Overeenkomst in de prijzen begrepen factoren, zoals vergoedingen voor gastdocenten, inkoopprijzen en dergelijke een wijziging ondergaan, is Onder Hypnose OMT gerechtigd de prijzen aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vanaf het moment dat deze door Onder Hypnose OMT zijn ingevoerd.


6. Betaling:

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Wederpartij facturen binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum te voldoen. Echter in ieder geval vóór de start van de Opleiding het totale bedrag dan wel overeengekomen deel van de factuur.

6.2. Als niet tijdig wordt betaald is Wederpartij in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3. Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige vergoeding wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4. Alle kosten die Onder Hypnose OMT moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste € 75,-.

6.5. In het geval dat twee of meer (rechts-)personen een inschrijving of opdracht hebben geplaatst of gedaan, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan Onder Hypnose OMT verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6.6. Onder Hypnose OMT heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Onder Hypnose OMT van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Onder Hypnose OMT is ontvangen.

6.7. Geleverde zaken blijven eigendom van Onder Hypnose OMT tot volledige betaling, inclusief de in dit artikel bedoelde kosten, heeft plaatsgevonden.


7. Uitvoering van de bestelling, inschrijving of opdracht:

7.1. Onder Hypnose OMT zal zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen de door Wederpartij bestelde Publicatie of het Digitale product leveren, mits het product voorradig is en de vereiste voorafbetaling heeft plaatsgevonden. Wederpartij is zelf aan de hand van de door Onder Hypnose OMT verstrekte instructies verantwoordelijk voor de installatie en implementatie van het geleverde Digitaal product, voor de keuze, en het functioneren van de apparatuur en elektronische communicatienetwerken waarmee Wederpartij het Digitaal product gebruikt.

7.2. Onder Hypnose OMT verricht de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Onder Hypnose OMT geeft geen garantie voor het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Diensten. Onder Hypnose OMT heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Onder Hypnose OMT bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten wordt uitgevoerd.

7.3. Onder Hypnose OMT kan de samenstelling van het gastdocententeam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Diensten is belast door een ander vervangen als dit naar het oordeel van Onder Hypnose OMT voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het gastdocententeam of van de in te zetten persoon niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de Diensten ongunstig beïnvloeden.

7.4. Onder Hypnose OMT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door Onder Hypnose OMT, als dit naar oordeel van Onder Hypnose OMT wenselijk is voor een optimale uitvoering van de Diensten. Als deze derde zijn aansprakelijkheid in verband daarmee wenst te beperken is Onder Hypnose OMT van oordeel dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Wederpartij te aanvaarden.

7.5. Onder Hypnose OMT heeft het recht in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Opleiding of evenement een bijeenkomst te verplaatsen naar een latere datum, dan wel deze af te gelasten.

7.6. De inhoud van een Opleiding of evenement van Onder Hypnose OMT is opgenomen in de meest recente brochure en/of vermeld op een internetpagina van haar website www.onderhypnose-opleidingen.nl. Onder Hypnose OMT heeft het recht wijzigingen in de inhoud van een Opleiding aan te brengen en tijdstip en locatie van een bijeenkomst te wijzigen. Onder Hypnose OMT zal Wederpartij hiervan tijdig op de hoogte brengen.


8. Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal, schriftelijke toets:

8.1. Om toegelaten te kunnen worden tot een Opleiding moet Deelnemer ten minste beschikken over Nederlands taalniveau B2. Dit betekent dat een deelnemer mondeling en Schriftelijk moet kunnen omgaan met theoretische en abstracte teksten.

8.2. Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Onder Hypnose OMT verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de opleiding met succes zal doorlopen of afronden. Als een Opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van Onder Hypnose OMT.

8.3. Onder Hypnose OMT heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verder deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. Bij uitsluiting blijft het opleidingsgeld verschuldigd.

8.4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt strikt de hand gehouden, behalve bij overmacht. Onder Hypnose OMT is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft verschuldigd. Wel verplicht Onder Hypnose OMT zich om inspanningen te verrichten de gemiste lessen zo mogelijk in te kunnen halen.

8.5. In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Onder Hypnose OMT kan hierop naar eigen oordeel een uitzondering maken. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.


9. Tussentijdse beëindiging van de opleidingsovereenkomst:

9.1. Als Deelnemer de Opleiding voortijdig tussentijds beëindigt zal Deelnemer geen geld gerestitueerd krijgen. Deelnemer kan in dat geval (mits dit qua planning en bezetting mogelijk is) apart binnen twee studiejaren de resterende modules inhalen. Examenkosten en de kosten voor nieuw lesmateriaal komen voor rekening van Deelnemer.

9.2. Als per module is betaald, zal Deelnemer zich afzonderlijk (mits dit qua planning en bezetting mogelijk is) apart binnen twee studiejaren voor de resterende modules moeten aanmelden. Examenkosten en kosten voor eventueel nieuw lesmateriaal komt volledig voor rekening van Deelnemer.

9.3. Tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg dat Deelnemer het risico aanvaardt dat er mogelijk binnen twee studiejaren geen plaatsen beschikbaar zijn binnen de modules welke Deelnemer nog dient te volgen.

9.4. Tussentijdse beëindiging geeft in beginsel geen recht op restitutie van opleidingskosten, behoudens situaties van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen hierover in de jurisprudentie is bepaald.


10. Overmacht:

10.1. Overmacht is iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Onder Hypnose OMT niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Onder Hypnose OMT komt.

10.2. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van Onder Hypnose OMT, heeft Onder Hypnose OMT het recht de leveringstermijn te verlengen met de periode dat de tijdelijke overmacht voortduurt. Onder tijdelijke overmacht wordt ook begrepen het geval dat er onvoldoende inschrijvingen door Onder Hypnose OMT zijn ontvangen voor een geplande Opleiding of evenement, dan wel dat een Publicatie niet (meer) voorradig is.

10.3. In geval van blijvende overmacht die een levering van Publicaties en aanvang van Diensten onmogelijk maakt, heeft zowel Onder Hypnose OMT als de Wederpartij het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij schadevergoeding kan vorderen. Onder blijvende overmacht wordt ook begrepen de situatie dat een Publicatie is uitverkocht en daarvan geen herdruk plaats zal vinden, dan wel de situatie dat na een eerste opschuiving van de aanvangsdatum van een Opleiding of evenement alsnog onvoldoende inschrijvingen door Onder Hypnose OMT daarvoor zijn ontvangen.

10.4. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van Onder Hypnose OMT, waaronder te begrijpen dat er geen docent beschikbaar is voor een geplande lesdag, heeft Onder Hypnose OMT het recht de lesdag te annuleren. Onder Hypnose OMT heeft wel de verplichting om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. De betreffende geannuleerde lesdag zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingepland en de Wederpartij zal hierover tijdig worden geïnformeerd.


11. Intellectuele eigendom:

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten van de door Onder Hypnose OMT uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, berusten bij Onder Hypnose OMT en haar licentiegevers. De met Wederpartij gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten in, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is bepaald. Wederpartij zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze rechten op straffe van een boete van € 5.000 voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van Onder Hypnose OMT, waaronder die tot het recht op nakoming of het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

11.2. Het is Wederpartij, voor zover niet uitdrukkelijk bij wet of door Onder Hypnose OMT toegestaan, uitdrukkelijk verboden, al dan niet met inschakeling van derden, de door Onder Hypnose OMT uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3. Het is Wederpartij zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Onder Hypnose OMT, niet toegestaan de door Onder Hypnose OMT uitgegeven Publicaties, geleverde of ter beschikking gestelde Digitale producten en print outs daarvan, aan derden te verstrekken.


12. Reclames:

12.1. Reclames met betrekking tot Publicaties, Digitale producten, Diensten of het factuurbedrag dienen binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum of het moment van de terbeschikkingstelling van de Digitale producten dan wel gedurende of binnen veertien (14) dagen na afloop van de Dienst waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Onder Hypnose OMT te worden kenbaar gemaakt.

12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.3. In geval van een, naar oordeel van Onder Hypnose OMT, terecht uitgebrachte reclame heeft Onder Hypnose OMT de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaald bedrag.


13. Aansprakelijkheid:

13.1. Door Onder Hypnose OMT wordt aan de inhoud van de geleverde en ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal, Publicaties, Digitale producten en Diensten de uiterste zorg besteed. Voor afwezigheid daarin van fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit of in het doorgeven daarvan wordt door Onder Hypnose OMT niet ingestaan. Onder Hypnose OMT, auteurs en andere personen die de producten maken of Diensten verlenen zijn voor dergelijke fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit op geen enkele wijze aansprakelijk.

13.2. De aansprakelijkheid van Onder Hypnose OMT voor directe schade die Wederpartij lijdt doordat Onder Hypnose OMT anderszins dan in 13.1 bedoeld tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Onder Hypnose OMT, is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de aan Wederpartij in rekening gebrachte of in rekening te brengen prijs, exclusief BTW, voor de betrokken Publicatie, het Digitaal product of de Dienst. Onder Hypnose OMT is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

13.3. Wederpartij vrijwaart Onder Hypnose OMT tegen alle aanspraken van derden wegens schade verband houdende met door Onder Hypnose OMT gesloten Overeenkomsten. Deze vrijwaring omvat tevens alle schade en kosten die Onder Hypnose OMT op grond van een dergelijke aanspraak lijdt, respectievelijk maakt.

13.4. Onder Hypnose OMT is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Onder Hypnose OMT. Data-uittreksels uit de computersystemen van Onder Hypnose OMT leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door Onder Hypnose OMT verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Wederpartij.

13.5. Onder Hypnose OMT is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Onder Hypnose OMT of derden.

13.6. Onder Hypnose OMT heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken.

13.7. De totale aansprakelijkheid van Onder Hypnose OMT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële schade aan goederen zal beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) dat onder de door Onder Hypnose OMT afgesloten verzekering zal worden uitgekeerd, inclusief het eigen risico dat Onder Hypnose OMT in verband met die verzekering draagt.


14. Beëindiging en Opzegging:

14.1. Als een Overeenkomst voor de duur van een bepaalde opdracht of voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege wanneer het project is geëindigd c.q. de duur verstreken is, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan met een aangetekend schrijven worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

14.2. Als Wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Onder Hypnose OMT, niet in staat is haar schulden te voldoen, haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt of haar bedrijfsvoering staakt, of beslag wordt gelegd op haar goederen vanwege aanmerkelijke schulden, heeft Onder Hypnose OMT het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden.

14.3. Onder Hypnose OMT is vanwege vorenbedoelde beëindiging van een Overeenkomst nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

14.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan Onder Hypnose OMT verschuldigde bedragen ineens en in hun geheel opeisbaar.


15. Privacy:

15.1. Binnen Onder Hypnose OMT werken we volgens de richtlijnen van de AVG. Al onze gastdocenten en de partijen met wie we samenwerken zijn op de hoogte van de geldende richtlijnen. Alle informatie die tijdens de lessen of in ingeleverde opdrachten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

15.2. Om de privacy van alle deelnemers en de vertrouwelijkheid van hetgeen er tijdens de lessen gedeeld wordt te waarborgen, is het niet toegestaan tijdens de lessen foto-, video- of geluidsopnamen te maken, tenzij hiervoor door de deelnemers toestemming is gegeven.


16. Vervaltermijn:

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Wederpartij jegens Onder Hypnose OMT door het verloop van één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden


17. Wijziging Algemene voorwaarden:

Onder Hypnose OMT is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Wijzigingen zullen door Onder Hypnose OMT bekend gemaakt worden op haar website www.onderhypnose-opleidingen.nl en zijn veertien (14) dagen na bekendmaking van kracht dan wel zoveel later als in de bekendmaking zal zijn bepaald.


18. Toepasselijk recht en forumkeuze:

Op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en Onder Hypnose OMT waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.


Versie: 2021.09.01 - voor het laatst aangepast op 17 september 2021

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Auteursrecht/Copyright 2021 Onder Hypnose Opleidingen, Masterclasses & Trainingen